1 EUR = 4.701 PLN
Warunki użytkowania strony internetowej
1. Zgoda
1.1 Posługiwanie się tą stroną internetową podlega nastepującym warunkom użytkowania. Wchodząc na stronę internetową użytkownik poznaje jej zawartość.
1.2 Poza tym, nasza obowiazującą Deklaracja ochrony danych, jak również nasze Ochrona danych:
  • Warunki pośrednictwa oraz
  • Warunki podróży

  • pozostaja bez zmian w kontekście poniższych regulacji.
 
2. Informacja na stronie internetowej
2.1 Wszystkie ogólne informacje udostępnione na tej stronie internetowej oferujemy użytkownikowi jedynie orientacyjnie. Informacje ogólne to wszystkie dane na stronie internetowej, za wyjątkiem danych dotyczących usług, cen i podatków. Użytkownik musi się liczyć z tym, że ogólne informacje mogą się w kazdej chwili zmienić. Dlatego też powinien skontaktować się z odpowiednimi instytucjami, ambasadami czy też biurami informacji turystycznej, aby się upewnić, na ile. Zwłaszcza nie możemy gwarantować aktualności informacji w odniesieniu do wymagań dotyczących paszportów, wiz oraz zalecanych szczepień, odnoszących się do poszczególnych krajów. Za spełnienie tych wymagań odpowiedzialny jest użytkownik.
2.2 Informacje są obowiązujące - jak pokazano na stronie internetowej - dla obywateli Republiki Federalnej Niemiec, o ile są w posiadaniu paszportu względnie dowodu osobistego, wydanego przez to państwo.
2.3 Jesli nie są Państwo takiej narodowości, lub posiadają obcy paszport, może sie zdarzyć, że muszą Państwo wypełnić inny wniosek. W tym przypadku proszę zwrócić się do odpowiedniego dla Państwa konsulatu.
 
3. Korzystanie ze strony internetowej
3.1 Ta strona internetowa jest do dyspozycji użytkownika wyłącznie do użytku osobistego. Uzyskane poprzez tę stronę internetową usługi turystyczne bądź inne nie mogą być przez użytkownika odsprzedawane, nie mogą być przedmiotem dalszego pośrednictwa, czy też przekazywane dalej osobom trzecim za wynagrodzeniem. Z tej strony internetowej należy korzystać wyłącznie w sposób prawnie dopuszczalny i zgodnie z umową, zwłaszcza z zachowaniem niniejszych warunków użytkowania. W tym znaczeniu zgodna z umową jest jedynie rezerwacja i księgowanie usług, jak również wszelkie inne zgodne z prawem korzystanie z funkcji zainstalowanych na tej stronie internetowej. Obowiązuje w szczególności co nastepuje:

a) Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie działania, które są podejmowane na tej stronie internetowej pod jego nazwiskiem lub poprzez jego konto użytkownika, z chwilą podania hasła wybranego przez użytkownika.
b) Użytkownik musi mieć ukończony co najmniej 18 rok życia i musi być w pełni zdolny do czynności prawnych
c) Użytkownik zapewnia, że wszelkie informacje, jakie oddaje do dyspozycji na swój temat albo na temat wspólpodróżnych, odpowiadają prawdzie.
d) Tej strony internetowej nie wolno wykorzystywać do celów spekulacyjnych, fałszerstw lub błędnych zapisów księgowych / rezerwacji, próbnych zapisów księgowych czy też blokowanych zapisów księgowych.
e) Grożenie, wymuszanie, zniesławianie jak również rozpowszechnianie materiałów pornograficznych, rasistowskich, podżeganie do nienawiści na tle różnic narodowościowych bądź w inny sposób niezgodny z prawem jest wyraźnie zabronione.
f) Ta strona internetowa i jej treść nie mogą być przez użytkownika zmieniane, powielane, przekazywane dalej, sprzedawane, publikowane, czy też w inny sposób odtwarzane. Dopuszczalne jest jednak sporządzenie jednej jedynej kopii tej strony do celów prywatnych, nie w ramach dzialalności gospodarczej. Nienaruszone pozostaje prawo do przechowywania i wydruku treści, dla których istnieje prawne roszczenie o przechowywanie i wydruk, zwlaszcza Warunków umowy oraz Ogólnych warunków handlowych (AGB)
g) Pliki zawierające oprogramowanie lub inny materiał podlegający prawnej ochronie lub ochronie autorskiej z tytułu działalności gospodarczej albo podlegające prawnej ochronie prywatności, nie mogą być rozpowszechniane. Oznaczałoby to wówczas, że prawa te przysługują użytkownikowi, lub użytkownik posiada wymagane pozwolenia.
h) Nie wolno zapisywać plików, wirusów, plików modyfikujących (corrupted files) lub zawierających oprogramowanie, które mogłyby uszkodzić działanie komputera osoby trzeciej.
i) Nie wolno kasować ani fałszować adnotacji autora, prawnych wskazówek, określeń dotyczących własności lub oznakowań, zawartych w załadowanym pliku (oprogramowaniu lub innym materiale).
j) Nie wolno rościć sobie praw do towarów lub usług ani oferować ich sprzedaży. Nie wolno przeprowadzać ani przekierowywać ankiet, konkursów czy tez listów w trybie łańcuchowym.
k) Dostęp do tej strony internetowej może następować wyłącznie poprzez tę stronę główną. Dostęp tej strony internetowej przez inne strony wymaga uprzednio naszej pisemnej zgody. Łączy nie wolno umieszczać w ramkach przed uzyskaniem uprzednio pisemnej zgody z naszej strony.
3.2 Wyżej wymienione regulacje obowiazują również dla posiadanych ewentualne elektronicznych tablic ogłoszeń, stref /obszarów dyskusyjnych i innych forów służących komunikowaniu się poprzez tę stronę internetową. Wszystkie ewentualnie istniejące fora stanowią formę komunikacji publicznej, a nie prywatnej. Wszelkie treści osób trzecich w tych forach nie są przez nas ani sprawdzane ani dozwolone przed ich wstawieniem. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania, bez zapowiedzi, wszelkich treści forów, które są wstawiane względnie przesyłane przez użytkowników. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy, według własnej oceny, dostępu do tej strony internetowej albo do jej częsci każdemu użytkownikowi bez zapowiedzi.
3.3 Użytkownik zobowiązuje sie zwolnić nas, nasze firmy zależne, firmy partnerskie i współpracowników z wszelkich roszczeń osób trzecich (włącznie z odnośnymi kosztami z tytułu środków prawnych) w każdym przypadku, polegającym na niezgodnym z umową, nadużywaniu, bądź wręcz niezgodnym z prawem użytkowaniu przez użytkownika tej strony internetowej i jej treści.
 
4. Ochrona danych

W kwestii ochrony danych obowiązuje nasza Deklaracja o ochronie danych.
 
5. Serwis informacyjny
5.1 Oferujemy Państwu możliwość uzyskiwania aktualnych ogólnych informacji oraz informacji specjalnych, odpowiednio do wybranych przez Państwa profili, poprzez regularne otrzymywanie naszych informacji o nowościach (Newsletters).
5.2 Prenumerujac informacje o nowościach, zgadzają się Państwo tym samym, abyśmy w ramach wybranych przez Was profili, informowali Państwa ogólnie oraz szczegółowo o naszych ofertach usługowych. Nie bierzemy w związku z tym odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność tych informacji. Nie ma możliwości wymagania określonych informacji.
5.3 W każdej chwili mają Państwo możliwość odwołania prenumeraty informacji o nowościach na naszej stronie internetowej lub poprzez łącze zawarte w każdej informacji.
 
6. Blokowanie dostępu

Jesteśmy uprawnieni w każdej chwili zablokować dostęp do tej strony internetowej i/lub do usług online.
 
7. Oprogramowanie
7.1 My, nasze firmy zależne lub partnerskie jesteśmy właścicielami wszystkich praw do oprogramowań, które udostępniamy na tej stronie internetowej do ściągania. Nieuprawnione wykorzystywanie, powielanie lub przekazywanie takiego oprogramowania jest kategorycznie zabronione. Wykorzystywanie tego oprogramowania może podlegać specjalnym umowom licencyjnym i ich warunkom. O ile nie ma takiej umowy, właściciel oprogramowania przekazuje tym samym użytkownikowi osobiste, nie podlegające przeniesieniu prawo do użytkowania, obejmujące wyłącznie prywatne użytkowanie oprogramowania w celu dostępu, prezentacji i zgodnego z umową i warunkami użytkowania strony internetowej.
7.2 Wszelkie powielanie oprogramowania na jakikolwiek inny serwer bądź nośnik danych w celu dalszego powielania jest kategorycznie zabronione. Wszelkie oprogramowanie udostępnione na tej stronie internetowej w celu jego ściągnięcia, stanowi nasze dzieło i/lub dzieło naszych dostawców, chronione prawem autorskim. Użytkowanie przez Państwo tego oprogramowania podlega, o ile takie istnieją, warunkom umowy licencyjnej dla użytkownika końcowego, jakie są załączone do tego oprogramowania albo też w nim zawarte ("Umowa licencyjna"). Użytkownikowi nie wolno instalować, kopiować czy też wykorzystywać żadnego oprogramowania, do którego jest załączona umowa licencyjna, albo które zawiera taką umowę licencyjną, o ile użytkownik nie zadeklaruje najpierw swojej zgody na warunki tej umowy licencyjnej.
7.3 Przy oprogramowaniu, do którego nie jest załączona żadna umowa licencyjna, gwarantujemy użytkownikowi osobistą, niepodlegającą scedowaniu licencję do użytkowania tego oprogramowania, wyłącznie dla potrzeb przeglądania, czy też użytkowania tej strony internetowej w inny sposób zgodnie z tymi przepisami i warunkami. Instalując, kopiując bądź w inny sposób użytkując to oprogramowanie, użytkownik deklaruje tym samym swoją zgodę na to, iż przepisy i warunki tej licencji są dla niego obowiązujące.
7.4 Użytkownik musi uwzględniać fakt, że całe oprogramowanie, między innymi z całymi kodami HTML i aktywnymi regulatorami X i ich skryptami, zawartymi na tej stronie internetowej są własnością naszą i/lub naszych dostawców i są chronione prawem autorskim oraz międzynarodowymi postanowieniami kontraktowymi. Użytkownikowi wolno sporządzać kopie oprogramowania wyłącznie dla potrzeb zabezpieczenia danych albo archiwizacji. Wszelkie inne odtwarzanie albo dalsze rozpowszechnianie tego oprogramowania jest prawnie kategorycznie zabronione i może pociągać za sobą wysokie grzywny oraz skutki prawnokarne. Użytkownikowi nie wolno śledzić wstecz, rekompilować względnie demontować oprogramowania poprzez inżynierię wsteczną.
7.5 Ponadto kategorycznie zabronione jest kopiowanie bądź powielanie oprogramowania na jakimkolwiek innym serwerze albo w jakimkolwiek innym miejscu w celu dalszego powielania albo dalszej dystrybucji. Gwarancja na oprogramowanie, jeśli takowa istnieje, opiera się na warunkach umowy licencyjnej.
 
8. Linki do innych stron internetowych
8.1 Ta strona internetowa zawiera hiperłącza prowadzące do stron internetowych obcych oferentów. Na ich kształt i treść nie mamy wpływu, tak więc nie gwarantujemy również zgodności z prawdą, aktualności, kompletności i jakości udostępnionych tam informacji. Użytkownik winien kierować wszelkie wątpliwości, jakie ma w związku z taką stroną internetową, bezpośrednio do opracowującego daną stronę internetową.
8.2 Odpowiedzialność za treści obce jest wyłączona w takim zakresie, jaki jest dopuszczalny zgodnie z §§ 8-11 Ustawy o usługach telekomunikacyjnych (TDG).
 
9. Zmiany na stronie internetowej

Zastrzegamy sobie prawo do podejmowania zmian na stronie internetowej lub jej treści, zwłaszcza dotyczących wyboru oferentów, właściwości, informacji, banków danych lub ich zawartości.
 
10. Prawo autorskie i znaki towarowe (handlowe)

My względnie nasi partnerzy lub dostawcy jesteśmy właścicielami prawa autorskiego oraz wszystkich innych praw do tej strony internetowej i jej treści. Wszelkie zmiany treści przysługują wyłącznie nam względnie naszym firmom zależnym, partnerom i/lub dostawcom, przy czym prawo własności osób trzecich powinno być specjalnie oznakowane. Nazwiska oraz wszelkie znaki towarowe, logo i grafiki będące w naszym posiadaniu oraz innych firm zależnych, partnerów i/lub dostawców na stronie internetowej są każdorazowo chronione prawem o znakach towarowych. Użytkownik nie nabywa w żadnym razie praw bądź licencji do użytkowania tych znaków towarowych.